Zapraszamy na konferencję

V Konferencja Naukowa pt. „Rola zarządcy zasobu komunalnego w kształtowaniu koncepcji Smart City” odbędzie się w dniach 27-29 maja 2019 r. w Częstochowie.

Wydarzenie stanowi kontynuację cyklu konferencji pt. „Smart City” organizowanego przez ZGM TBS Sp. z o.o. w Częstochowie we współpracy ze środowiskiem nauki i licznymi instytucjami, w tym Politechniką Częstochowską oraz Krajowym Instytutem Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.

Konferencja stanie się kolejną okazją do spotkania teoretyków i praktyków specjalizujących się w kwestiach związanych z budownictwem mieszkaniowym, a tym samym wymiany doświadczeń w zarządzaniu zasobem mieszkaniowym. W trakcie Konferencji przewidziano nadto wystąpienia prawników specjalizujących się w zagadnieniach prawa lokalowego, ze szczególnym uwzględnieniem komunalnego zasobu mieszkaniowego.

Serdecznie zapraszamy

Konferencja rozpocznie się za:

Miejsce konferencji

Politechnika Częstochowska

  • Wydział Zarządzania Aula WZ 2,
    ul. Armii Krajowej 19

Program konferencji

27-29 maja 2019 r.
Dzień I. Poniedziałek - 27 maja
Dzień II. Wtorek - 28 maja
Dzień III. Środa - 29 maja

9.40-10.00
Sprawy organizacyjne związane z rozpoczęciem Konferencji:
1. Rejestracja Uczestników – lista obecności
2. Wręczenie materiałów konferencyjnych Uczestnikom biorącym pełny udział w Konferencji

10.00
Otwarcie Konferencji
Wystąpienia gości honorowych

10.00-12.00
Sesja I (Aula WZ2)
Prowadzący:
Prof. dr hab. Marek Bryx
Wystąpienia:
1. Miasto zrównoważone czy smart city? (Prof. dr hab. Marek Bryx).
2. Mikroplanowanie zmian w przestrzeni osiedla z udziałem mieszkańców (dr Aleksandra Jadach-Sepioło).
3. Gdański model rozwiązywania problemów podwórzy komunalnych, przyległych do budynków wspólnot mieszkaniowych (mgr Jacek Łapiński, biegły z zakresu zarządzania nieruchomościami, TBS „Motława” Sp. z o.o.).

12:00-12:30
Wystąpienia gości honorowych

12:30-12:45
Przerwa

12:45-14:45
Sesja II (Aula WZ2)
Prowadząca:
Dr Aleksandra Jadach-Sepioło
Wystąpienia:
1. Tendencje w kształtowaniu uczestnictwa społecznego w zarządzaniu osiedlami mieszkaniowymi i miastami (dr Waldemar Siemiński).
2. Problemy najmu komunalnego na podstawie raportu Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR – „Mieszkalnictwo społeczne”(dr Alina Muzioł-Węcławowicz).
3. Tendencje rozwoju budownictwa społecznego – XX i XXI wiek(Prof. PCZ dr hab. inż. arch.Mariusz Zadworny).
4. Efektywne zarządzanie nieruchomością w oparciu o poprawnie wykonanymodel BIM (dr inż. Jacek Nawrot).
5. Nowoczesne tendencje w architekturze i kształtowaniu przestrzeni publicznych (dr inż. Malwina Tubielewicz-Michalczuk).
6. Perspektywy wykorzystania technologii Building Information Modeling (BIM) w zarządzaniu nieruchomościami komunalnymi (Adam Grewenda Firma ArchiTube).

9.40-10.00
Sprawy organizacyjne związane z rozpoczęciem Konferencji – rejestracja Uczestników

10.00-12:45
Sesja I (Aula WZ2)
Wystąpienia przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego (Paweł Karpiński – Dyrektor Biura Funduszu Dopłat w Departamencie Funduszy Mieszkaniowych, Paweł Jakimiuk – Ekspert w Departamencie Kredytowych Programów Mieszkaniowych):
1. Budownictwo społeczne – pomysły i wyzwania – Bank Gospodarstwa Krajowego
2. Nowy wachlarz programów obsługiwanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i produktów Banku:
1) granty z Funduszu Dopłat,
2) kredyty preferencyjne i rynkowe,
3) dopłaty do czynszów
– łączenie instrumentów w zależności od potrzeb

12:45-13.00
Przerwa

13.00-15.00
Sesja II (Aula WZ2)
Prowadzący:
Dr Michał Dziadkiewicz
Wystąpienia:
1. Droga do własnego eM na podstawie Bytomskiego Modelu Dostępnego Mieszkalnictwa (dr inż.
arch. Bogumiła Krystek-Kucewicz, mgr Katarzyna Spadło)
2. Innowacje w zakresie windykacji wierzytelności wynikających z użytkowania lokali komunalnych (dr Michał Dziadkiewicz, mgr Paweł Cichowski)
3. Efektywna komunikacja z mieszkańcami zasobu mieszkaniowego, w szczególności dotycząca procesu tworzenia pism i formularzy oraz procedur windykacyjnych (dr Katarzyna Grondys)
4. Innowacyjne rozwiązania w transporcie miejskim (dr MateuszChłąd)

9.00-12.00
Sesja I (Hotel Sonex)
Prowadząca:
Dr Paula Bajdor
Wystąpienia:
1. Konsekwencje zmian ustawowych dla podmiotów zarządzających zasobem lokalowym – wyzwania i perspektywy (dr Michał Dziadkiewicz, mgr Paweł Cichowski)
2. Zrównoważony rozwój zasobu mieszkaniowego – model współpracy podmiotu zarządzającego zasobem z organizacjami pozarządowymi – Organizowanie Społeczności Lokalnej na Starym Mieście w Częstochowie (dr Paula Bajdor)
3. Smart City – miasto świadomych mieszkańców
(dr inż. Katarzyna Brendzel-Skowera)
4. Kształtowanie pozytywnego wizerunku podmiotu zarządzającego zasobem mieszkaniowym (budowanie zaufania i trwałych relacji) (dr hab. Marta Starostka-Patyk)
5. Innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym zgłoszone przez uczestników Konferencji
Podsumowanie Konferencji

Organizatorzy

Opłaty konferencyjne

Opłata uwzględnia koszty związane z udziałem w Konferencji, w szczególności nocleg, wyżywienie, transport w trakcie sesji, udział w sesjach i warsztatach (opłata nie obejmuje ewentualnego kosztu publikacji zgłoszonej przez Uczestnika).

27-29 maja 2019 r.

Częstochowa
1500 zł
  • 2 Noclegi / Wyżywienie/Parking
  • Transport w trakcie konferencji
  • Udział w sesjach i warsztatach
Zgłoś uczestnictwo

Kontakt

Wszelkie informacja dotyczące Konferencji można uzyskać poprzez kontakt
z Panią Anną Piwowarską tel.: +48 668 431 670,
lub za pośrednictwem poczty e-mail: apiwowarska@zgm-tbs.czest.pl